NEBOLSHOY THEATRE celebrates I.A. GONCHAROV’S anniversary (18.06.2012)